Betingelser for foreninger

Omfang

Denne side beskriver de nyeste betingelser for foreninger. Det gælder både for oprettelse af nye foreninger, samt den fortsatte drift af eksisterende foreninger.

Persondata

Ved oprettelse af brugere på ForeningOnline kræves brugeren at oplyse ikke følsomme personoplysninger (navn, adresse, e-mail, fødselsdato og køn), endvidere kan brugeren vælge at uploade et profilbillede og angive telefonnummer. Disse oplysninger behandles kun after udtrykkelig samtykke fra brugeren. For disse informationer anses ForeningOnline for at være dataansvarlig. De foreninger, som medlemmet melder sig ind i har adgang til alle de ovenfor angivne informationer og anses derfor at være databehandler.

Foreningen kan vælge at registrere yderligere persondata om deres medlemmer, samt bede medlemmer registrere yderligere persondata. For disse persondata anses den enkelte forening at være dataansvarlig. Foreningen kan vælge at kontakte ForeningOnline med henblik på assistance. ForeningOnline kan i den forbindelse have behov for at tilgå persondata, som er registreret af medlemmet eller foreningen, dermed anses ForeningOnline for databehandler af disse persondata.

Foreningerne må under ingen omstændigheder indsamle og registre persondata på ForeningOnline, som anses for følsomme persondata jf. Databeskyttelseforordningen. Følgende er en udtømmende liste af persondata, som kategoriseres som følsomme:

Foreningerne må heller ikke indsamle og registrere informationer om strafferetslige forhold herunder, men ikke begrænset til, straffeattester på ForeningOnline. Det er dog tilladt at registrere informationer om besiddelse og gyldighed af straffe og børneatteser.

Endvidere må foreningen ikke registrere yderligere adresseoplysninger for medlemmet, da medlemmet skal have mulighed for at markere sine adresseoplysninger, som hemmelige. Grunden til dette er, at det er muligt at udlede informationer om strafferetslige forhold ud fra medlemmers adresse. Hvis ForeningOnline bliver vidende som registrering af sådanne oplysninger, så forbeholder ForeningOnline sig ret til uden videre at slette disse data uden på forhånd at indhente samtykke hertil fra den pågældende forening.

For at ForeningOnline kan kontrollere ovenstående krav vil ForeningOnline foretage kontrol af de registrerede persondatas kategorisering uden på forhånd at indhente foreningens samtykke.

Foreningen kan yderligere registrere et billede af medlemmet til officiel brug på foreningens profil. Foreningen kan vælge at offentliggøre informationer om deres undervisere, bestyrelsesmedlemmer og æresmedlemmer. Disse informationer inkluderer medlemmets navn, profilbillede og varighed af medlemmets udfyldelse af den pågældende rolle. Det påhviler foreningen eksplicit at indhente samtykke hos relevante medlemmer inden sådanne informationer gøres tilgængelige for offentligheden.

Alle andre informationer er kun tilgængelige for udvalgte medlemmer af foreningen når de er logget ind.

Alle informationer opbevares og overføres i krypteret form. For yderligere oplysninger henvises til ForeningOnline’s sikkerhedsbeskrivelse.

Ejerskab af data

En forening kan til en hver tid opsige aftalen med ForeningOnline og få udleveret de gemte informationer om de til den tid aktive medlemmer i et maskinlæseligt format. Foreningen skal stille de nødvendige tekniske foranstaltninger til rådighed for overførslen af sådanne data, således det kan på en sikker krypteret forbindelse. Endvidere skal ForeningOnline holdes udgiftsfri ift. den givne tekniske foranstaltning.

Udveksling af data med tredjepart

ForeningOnline udveksler data med tredjepart, som en konsekvens af opretholdes af gældende lov og andre lovbestemte forpligtigelser.

ForeningOnline udveksler data med Microsoft, som et led i deres hosting af nærværende web site. Data overføres til Microsoft via en krypteret forbindelse. Endvidere opbevares data hos Microsoft i krypteret form.

ForeningOnline udveksler data med Freepay, som et led i betaling med kort og lignende elektroniske betalingsformer. Data overføres til Freepay via en krypteret forbindelse.

Ud over ovenstående vil ForeningOnline ikke videregive eller sælge persondata til tredjepart, med mindre det sker ifm. en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af ForeningOnline eller RokkeSoft. Eventuel videregivelse i en sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning på området.

Sletning og anonymisering af data

Enhver forening kan vælge at anmode om sletning af registrerede data. Dette kan gøres ved at logge ind og anmode herom via administrationssiden for foreningen. ForeningOnline vil så efterfølgende enten slette eller anonymisere data for foreningen efter gældende lovgivning. Herefter vil det ikke være muligt, at tilgå den pågældende forening længere.

Foreninger, som lever op til ovenstående krav vil endvidere automatisk få sine data slettet eller anonymiseret efter opsigelse af samarbejde efter gældende lovgivning.

Kommunikation

ForeningOnline forbeholder sig ret til at kommunikere via den af foreningen oplyste e-mail adresse. Dette gælder alle former for kommunikation. Endvidere forpligter foreningen sig til at læse al kommunikation fremsendt af ForeningOnline til nævnte e-mail adresse, samt sikre at denne e-mail adresse til en hver tid er opdateret.

Ansvarsfraskrivelse

ForeningOnline kan ikke gøres ansvarlig for foreningernes ellers medlemmers adgang til system hvis dette hindres, som resultat af andres indgriben i systemet, som er uden for ForeningOnline’s kontrol. ForeningOnline vil til en hver tid foretage de fornødne tekniske foranstaltninger for at minimere risikoen for en sådan indgriben. ForeningOnline kan ikke gøres ansvarlig for tab lidt af foreningerne eller medlemmerne som en konsekvens af handlinger, som er udenfor ForeningOnline’s kontrol.

Brugeren er til en hver tid personlig ansvarlig for at sikre password til brug på ForeningOnline. ForeningOnline kan derfor ikke gøres ansvarlig for misbrug af systemet, som en konsekvens af mistet password.

Ændring af betingelser

ForeningOnline kan til en hver tid ændre nærværende betingelser. Besked om ændring af betingelserne vil blive fremsendt til den e-mail, der er registreret for foreningen, 30 dage forud for ændringernes ikrafttrædelse. Foreningen kan, såfremt der sker ændringer i betingelserne vælge at opsige samarbejdet med ForeningOnline. Der kan i tilfælde af ydre omstændigheder blive tale om en hurtigere ændring - hvis det er for at sikre den fortsatte drift af ForeningOnline.

Force majure

ForeningOnline kan ikke holdes ansvarlig for manglede evne til at opfylde sine forpligtelser hvis dette sker som et resultat af force majure. Force majure defineres, som udefra kommende omstændigheder, som det på forhånd er klart, at mennesker ikke kan afværge, herunder, men ikke begrænset til naturkatastrofer, krig, strejke, brand, eksplosion, uvejr, umuliggørelse af brug af offentlige eller private transportmidler og telenetværk, samt ændringer foretaget af en regering.

Gældende ret og værneting

Alle tjenester udbudt af ForeningOnline er i alle henseender underlagt dansk ret. Enhver tvist, som måtter opstå ifm. ForeningOnline’s opfyldelse af sådanne ydelser skal afgøres ved byretten i Aalborg.

Udgiver

Websitet ejes og publiceres af:
RokkeSoft
Ravnhøjevej 1
9640 Farsø
Telefon: +45 20 70 19 80
Email: info@rokkesoft.dk
Web: www.rokkesoft.dk
CVR: 38 179 276

Senest opdateret 31-10-2021

Tilbage til forsiden Vis historik