Betingelser for brug

Krav til brugeren

Personer, som ønsker at oprette sig som og forblive bruger på ForeningOnline skal være fyldt 18 år og være være myndige. Hvis du ikke lever op til disse krav, så kan en person med forældremyndighed eller værgemål oprette sig som bruger. Denne kan så oprette en profil for dig. Selvom det er din profil, der er aktiv i ForeningOnline, anses alle indgåede aftaler, herunder men ikke begrænset til samtykker at være indgået med den person, som har oprettet brugeren. Det er envidere ikke tilladt at oprette profiler for andre, som du ikke har forældremyndighed eller værgemål over.

Persondata

Ved oprettelse på ForeningOnline kræves det at du oplyser ikke følsomme personoplysninger (navn, adresse, e-mail, fødselsdato og køn), endvidere kan du vælge at uploade et profilbillede og angive telefonnummer. For disse informationer anses ForeningOnline for at være dataansvarlig. De foreninger, som medlemmet melder sig ind i har adgang til alle de ovenfor angivne informationer og anses derfor at være databehandler.

Foreningerne kan vælge at registrere yderligere persondata om deres medlemmer, samt bede dig registrere yderligere persondata. For disse persondata anses den enkelte forening at være dataansvarlig. Både du og foreningerne, som du er medlem af, kan vælge at kontakte ForeningOnline med henblik på assistance. ForeningOnline kan i den forbindelse have behov for at tilgå persondata, som er registreret af medlemmet eller foreningen, dermed anses ForeningOnline for databehandler af disse persondata.

ForeningOnline vil under ingen omstændigheder indsamle persondata, som anses for følsomme persondata jf. Databeskyttelseforordningen. Følgende er en udtømmende liste af persondata, som kategoriseres som følsomme:

For at ForeningOnline kan kontrollere foreningernes opfyldelse af forpligtigelse og for dig vil ForeningOnline foretage kontrol af de registrerede persondatas kategorisering uden på forhånd at indhente foreningens eller dit samtykke.

ForeningOnline vil ikke publicere informationer om dig eller dit medlemskab af en eller flere foreninger. Foreningerne kan vælge, at publicere sådanne informationer under forudsætning af dit eksplicitte samtykke hertil.

Udvalgte brugere kan af foreningen gives adgang til dine persondata i det omfang det er nødvendigt for driften af foreningen. Eksempler på sådanne brugere kan være undervisere, foreningsadministratorer og bestyrelsesmedlemmer.

Du vil som bruger altid kunne se de registrerede persondata om dig ved at logge ind og tilgå din profil. Det vil endvidere være muligt at angive udvalgte data, som hemmelige hvorefter det kun vil være de af foreningerne udpege foreningsadministratorer, samt de af ForeningOnline udpegede administratorer og supportere, der vil have adgang til disse.

Udveksling af data med tredjepart

ForeningOnline udveksler data med tredjepart, som en konsekvens af opretholdes af gældende lov og andre lovbestemte forpligtigelser.

ForeningOnline udveksler data med Microsoft, som et led i deres hosting af nærværende web site. Data overføres til Microsoft via en krypteret forbindelse. Endvidere opbevares data hos Microsoft i krypteret form.

ForeningOnline udveksler data med Freepay, som et led i betaling med kort og lignende elektroniske betalingsformer. Data overføres til Freepay via en krypteret forbindelse.

Ud over ovenstående vil ForeningOnline ikke videregive eller sælge persondata til tredjepart, med mindre det sker ifm. en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af ForeningOnline eller RokkeSoft. Eventuel videregivelse i en sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning på området.

Indsigelse og indsigt

Som bruger på ForeningOnline har du altid ret til at gøre indsigelser mod registreringer herpå. Tillige har du ret til indsigt i hvilke data der er registreret om / på dig. Såfremt data er urigtige eller vildledende har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Disse rettigheder har du iflg. Persondataloven. Henvendelse i forbindelse hermed skal rettes til ForeningOnline via e-mail på legal@foreningonline.dk.

Sletning og anonymisering af data

Enhver bruger kan vælge at anmode om sletning registrerede persondata. Dette kan gøres ved at logge ind og anmode herom via profilen. ForeningOnline vil så efterfølgende enten slette eller anonymisere data for medlemmet efter gældende lovgivning. Herefter vil det ikke være muligt, at tilgå den pågældende profil længere.

Brugerens data vil endvidere blive slettet eller anonymiseret efter udmeldelse af sidste forening efter gældende lovgivning.

Kommunikation

ForeningOnline og de foreninger, som du er indmeldt i kan vælge at kontakte dig via e-mail, samt SMS hvis du har angivet et mobilnummer. ForeningOnline tager ikke ansvar for kommunikation mellem dig og foreningen. Du kan til en hver tid vælge at fravælge kommunikation fra ForeningOnline eller foreninger. Dette kan gøres via din profil når du er logget ind. ForeningOnline og foreningerne forbeholder sig ret til at kommunikere med dig ang. nye fakturerer, rykkere, kreditnotaer, betalinger, samt ifm. indsatser for at sikre sikkerheden i løsningen. Slutteligt vil ForeningOnline og foreningerne kommunikrere med dig ifm. af varetagelse af tillidshver, så som underviser eller bestyrelsesmedlem. Foreningerne er pålagt at indhente dit samtykke inden sådanne tillidshverv tildeles din bruger.

Ændring af betingelser

ForeningOnline kan til en hver tid ændre nærværende betingelser. Besked om ændring af betingelserne vil blive fremsendt til alle brugere 30 dage forud for ændringernes ikrafttrædelse. Der kan i tilfælde af ydre omstændigheder blive tale om en hurtigere ændring - hvis det er for at sikre den fortsatte drift af ForeningOnline.

Ansvarsfraskrivelse

ForeningOnline kan ikke gøres ansvarlig for foreningernes ellers medlemmers adgang til system hvis dette hindres, som resultat af andres indgriben i systemet, som er uden for ForeningOnline’s kontrol. ForeningOnline vil til en hver tid foretage de fornødne tekniske foranstaltninger til at minimere risikoen for en sådan indgriben. ForeningOnline kan ikke gøres ansvarlig for dit tab som en konsekvens af handlinger, som er udenfor ForeningOnline’s kontrol.

Brugeren er til en hver tid personlig ansvarlig for at sikre password til brug på ForeningOnline. Login informationer anses for strengt personlige og må derfor ikke overlades til anden part. ForeningOnline kan derfor ikke gøres ansvarlig for misbrug af systemet, som en konsekvens af mistet eller misbrugt password.

Force majure

ForeningOnline kan ikke holdes ansvarlig for manglede evne til at opfylde sine forpligtelser hvis dette sker som et resultat af force majure. Force majure defineres, som udefra kommende omstændigheder, som det på forhånd er klart, at mennesker ikke kan afværge, herunder, men ikke begrænset til naturkatastrofer, krig, strejke, brand, eksplosion, uvejr, umuliggørelse af brug af offentlige eller private transportmidler og telenetværk, samt ændringer foretaget af en regering.

Gældende ret og værneting

Alle tjenester udbudt af ForeningOnline er i alle henseender underlagt dansk ret. Enhver tvist, som måtter opstå ifm. ForeningOnline’s opfyldelse af sådanne ydelser skal afgøres ved byretten i Aalborg.

Udgiver

Websitet ejes og publiceres af:
RokkeSoft
Ravnhøjevej 1
9640 Farsø
Telefon: +45 20 70 19 80
Email: info@rokkesoft.dk
Web: www.rokkesoft.dk
CVR: 38 179 276

Senest opdateret 31-10-2021

Tilbage til forsiden Vis historik